EliteCAD – T:Ackermann ArchitekturSIGASIGA 2016PlakateSGKB